Bijlagen

Geprognoticeerde balans

ACTIVA (bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

1.

Vaste Activa

1a

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

1b

Materiële vaste activa

- investeringen met een economisch nut

28.533

31.804

34.655

38.717

43.584

47.302

- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven

23.893

23.403

25.501

28.490

32.071

34.807

- investeringen in openbare ruimte met alleen maatschappelijk nut

5.527

4.801

5.231

5.844

6.579

7.140

1c

Financiële vaste activa

- kapitaalverstrekking aan deelnemingen

1.536

1.536

1.536

1.536

1.536

1.536

- kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

34

34

34

34

34

34

- overige langlopende leningen

766

750

734

718

701

684

- overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar

0

0

0

0

0

0

2.

Vlottende Activa

2a

Voorraden

- grond/ en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

0

0

0

0

0

- onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

243

243

243

243

243

243

2b

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

12.383

11.032

11.032

11.032

11.032

11.032

2c

Liquide Middelen

385

385

385

385

385

385

2d

Overlopende activa

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

PASSIVA (bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

3.

Vaste Passiva

3a

Eigen vermogen

- algemene reserve

29.995

29.995

28.732

28.732

28.732

28.732

- bestemmingsreserves

7.923

7.923

7.674

7.505

7.336

7.166

- gerealiseerd resultaat

1.938

0

0

0

0

0

3b

Voorzieningen

3.832

3.832

3.978

4.172

4.493

4.781

3c

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

- onderhandse leningen

20.350

25.976

32.706

40.330

49.343

56.222

- waarborgsommen

11

11

11

11

11

11

4.

Vlottende Passiva

Kasgeldlening

3.000

0

0

0

0

0

4a

Netto vlottende schulden korter dan één jaar

- banksaldo

0

0

0

0

0

0

- overige schulden

3.366

3.366

3.366

3.366

3.366

3.366

4b

Overlopende passiva

6.684

6.684

6.684

6.684

6.684

6.684

Totaal Passiva

77.100

77.788

83.151

90.799

99.964

106.963

Deze pagina is gebouwd op 01/25/2023 11:08:23 met de export van 01/25/2023 09:09:47