Bijlagen

EMU saldo

Berekening EMU-saldo 

(Economische en Monetaire Unie)

2022

2023

2024

Bedragen x € 1.000

volgens realisatie t/m augustus 2022, aangevuld met raming resterende periode

volgens
begroting
2023

volgens
MJB

+ 1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-3.506

-1.003

-457

+ 2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2.269

2.373

2.766

+ 3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

1.217

1.488

1.515

- 4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

12.205

3.836

4.819

 + 5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

+ 6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:                          Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitie verantwoord

0

0

0

- 7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

0

0

0

+ 8

Baten bouwgrondexploitatie voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

16

16

16

- 9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

574

1.295

1.194

- 10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0

0

0

11a

Verkoop van effecten: gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

- 11b

Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

-12.783

-2.256

-2.172

 

Deze pagina is gebouwd op 01/25/2023 11:08:23 met de export van 01/25/2023 09:09:47