Leeswijzer

Leeswijzer

Autonome mutaties (min of meer onvermijdelijke aanpassingen) zijn verwerkt in de programma’s,  Nieuwe voorstellen kunt u vinden in aparte bijlagen bij het raadsvoorstel.

De begroting 2023 is, conform de Kadernota 2023, opgesteld volgens onderstaande programma indeling:

Programma 0:   Bestuur en ondersteuning
Programma 1:   Veiligheid
Programma 2:   Verkeer, vervoer en waterstaat
Programma 3:   Economie
Programma 4:   Onderwijs
Programma 5:   Sport, cultuur en recreatie
Programma 6:   Sociaal domein
Programma 7:   Volksgezondheid en milieu
Programma 8:   Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De begroting bestaat uit de beleidsbegroting (onderverdeeld in programma’s en paragrafen) en de financiële begroting. Per programma kunt u onder meer de beleidsdoelen, operationele activiteiten en mijlpalen vinden alsmede ‘wat gaat het kosten’ met een toelichting van de belangrijkste mutaties. Ook worden, conform de eisen van het BBV, per programma beleidsindicatoren opgenomen die u met bijvoorbeeld de website ‘waar staat je gemeente’ kunt vergelijken met andere gemeenten. De paragrafen geven een thematische dwarsdoorsnede van de begroting.

De financiële begroting is onderverdeeld in een meerjarenraming, financiële positie en bijlagen.

Bedragen in de tabellen van deze begroting zijn afgerond. Hierdoor ontstaan er tussen de totaaltellingen en de gedetailleerde uitwerkingen soms kleine afrondingsverschillen.

Alle bedragen moeten worden gelezen als maal € 1.000, tenzij anders is aangegeven. Een plus bedrag is een nadeel en een min bedrag een voordeel, tenzij anders wordt aangegeven.

Deze pagina is gebouwd op 01/25/2023 11:08:23 met de export van 01/25/2023 09:09:47