Financiële begroting

Verloop begroting

Na het vaststellen van de Kadernota 2023 is een aanvang gemaakt met het opstellen van de begroting 2023 -2026. In de begroting wordt beleid uitgezet op basis van verwachte financiële mogelijkheden. De financiële positie is vaak onzeker omdat deze niet alleen afhankelijk is van de inzet / realisatie van eigen beleid, maar ook van de invloed van rijksbeleid, economische en nieuwe ontwikkelingen.

Uitkomsten meerjarenbegroting 2023 - 2026

- = nadeel     + = voordeel

Meerjarenbegroting  2023 - 2026  x  € 1.000

2023

2024

2025

2026

1

Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2022

194

104

669

669

Reeds genomen raadsbesluiten na begrotingsvaststelling:

- Vaststellen strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie

-50

-50

-50

-50

- Vaststellen Programma Water 2022 tm 2026

14

6

13

13

- Aanpassen bijdrage GR Schoolverzuim en VSV

8

10

3

3

a

Zomernota 2022

2

-2

-2

-2

b

Mutaties meerjarenbegroting 2023-2026 (saldo lasten en baten)

-1.001

-356

32

-2.340

2

BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2023-2026 inclusief mutaties

-833

-288

664

-1.708

Eliminatie opgenomen incidentele uitgaven en inkomsten

-146

-146

-56

-56

Saldo materieel na correctie incidentele uitgaven en inkomsten

-688

-142

720

-1.652

c

Nog vast te stellen nieuwe voorstellen door de raad

522

713

798

1.086

d

Eliminatie incidentele uitgaven en inkomsten nieuwe voorstellen

-168

0

0

0

3

STAND MJB 2023-2026 na eliminatie van incidentele posten en
 incl. nieuwe voorstellen

2

571

1.518

-566

De opstelling van de begroting 2023 begint met de jaarschijf 2023 van de primaire begroting 2022, met vervolgens de financiële consequenties van reeds genomen raadsbesluiten. In regel a zijn de structurele consequenties van de Zomernota 2022 te vinden en in regel b het saldo van de mutaties conform de uitgangspunten van de Kadernota en/of binnen het bestaande beleid van de gemeenteraad. Vervolgens geeft regel 2 dan de bijgestelde stand aan van de meerjarenbegroting inclusief mutaties. In regel 2c zijn de consequenties te zien van nieuwe voorstellen. In regel 2d zijn de incidentele uitgaven en inkomsten van de nieuwe voorstellen te vinden.

Regel 3 geeft het saldo weer na eliminatie van incidentele uitgaven en inkomsten en is van belang voor inzicht in het materieel, reëel en duurzaam begrotingsevenwicht. Voor alle jaren is nu sprake van een positief saldo.

Mutaties
Op grond van de kadernota 2023 en geschetste nieuwe, autonome ontwikkelingen, zijn financiële mutaties in de begroting verwerkt.

Nieuwe voorstellen
Wij doen u een aantal nieuwe voorstellen, waaronder investeringsvoorstellen. In het financiële overzicht (regel c) ziet u de impact daarvan in de regel ‘nog vast te stellen nieuwe voorstellen’.

In onderstaande tabel wordt de stand getoond inclusief mutaties en nieuwe voorstellen en zonder de eliminatie van incidentele baten en lasten.

Bedragen * € 1.000

Begroting

Meerjarenraming

2023

2024

2025

2026

Primitieve begroting

-194

-104

-669

-669

Raadsbesluiten t/m juli

26

36

36

36

Subtotaal

-168

-68

-632

-632

Begroting 2023-2026 Mutaties bestaand beleid

1.001

356

-32

2.340

Begroting 2023-2026 Nieuwe voorstellen

-522

-713

-798

-1.086

Subtotaal

479

-357

-830

1.254

Totaal

312

-425

-1.463

621

Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing in de nieuwe voorstellen met nieuw beleid en nieuwe voorstellen met investeringen.

Bedragen * € 1.000

Begroting

Meerjarenraming

2023

2024

2025

2026

Nieuwe voorstellen

-522

-713

-798

-1.086

Investeringen

-1

-1

-1

Totaal

-522

-713

-798

-1.086

Deze pagina is gebouwd op 01/25/2023 11:08:23 met de export van 01/25/2023 09:09:47