Financiële begroting

Taakvelden

Bedragen * € 1.000

2023

Lasten

Baten

Saldo

0

Bestuur en ondersteuning

16.440

-44.381

-27.941

0.1

Bestuur

1.916

-17

1.899

0.2

Burgerzaken

1.193

-361

832

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

214

-345

-132

0.4

Overhead

12.106

-1.726

10.381

0.5

Treasury

28

-163

-135

0.61

OZB woningen

534

-9.638

-9.104

0.62

OZB niet-woningen

477

-2.215

-1.738

0.63

Parkeerbelasting

-1.950

-1.950

0.64

Belastingen overig

-39

-39

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-27.757

-27.757

0.8

Overige baten en lasten

-28

-28

0.10

Mutaties reserves

-169

-169

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

1

Veiligheid

2.808

-11

2.796

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.646

1.646

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.162

-11

1.150

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

4.204

-202

4.002

2.1

Verkeer en vervoer

4.018

-172

3.845

2.2

Parkeren

168

-2

166

2.3

Recreatieve havens

18

-28

-9

3

Economie

178

-1.616

-1.438

3.1

Economische ontwikkeling

62

62

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

117

-75

41

3.4

Economische promotie

-1.541

-1.541

4

Onderwijs

2.887

-719

2.168

4.2

Onderwijshuisvesting

1.985

-360

1.625

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

903

-359

544

5

Sport, cultuur en recreatie

5.815

-1.100

4.715

5.1

Sportbeleid en activering

529

529

5.2

Sportaccommodaties

392

-247

145

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

813

-309

504

5.5

Cultureel erfgoed

77

77

5.6

Media

503

503

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.501

-543

2.958

6

Sociaal domein

18.979

-3.750

15.228

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.823

-153

1.671

6.2

Wijkteams

1.126

1.126

6.3

Inkomensregelingen

5.623

-3.525

2.098

6.4

Begeleide participatie

734

734

6.5

Arbeidsparticipatie

462

462

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.528

-11

1.518

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

3.476

-62

3.414

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4.020

4.020

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

187

187

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

7

Volksgezondheid en milieu

8.649

-8.881

-232

7.1

Volksgezondheid

1.022

1.022

7.2

Riolering

3.298

-4.145

-847

7.3

Afval

3.349

-4.349

-1.000

7.4

Milieubeheer

694

694

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

286

-387

-101

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

3.100

-1.566

1.533

8.1

Ruimtelijke ordening

1.053

-109

945

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1

1

8.3

Wonen en bouwen

2.045

-1.458

587

Totaal

63.060

-62.227

833

Deze pagina is gebouwd op 01/25/2023 11:08:23 met de export van 01/25/2023 09:09:47