Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

Bedragen * € 1.000

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

0

Bestuur en ondersteuning

14.933

16.272

16.440

16.977

17.559

18.356

1

Veiligheid

2.730

2.679

2.808

2.955

2.982

3.017

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

4.610

4.012

4.204

4.397

4.479

4.559

3

Economie

121

120

178

182

185

187

4

Onderwijs

2.261

2.420

2.887

2.507

2.430

2.453

5

Sport, cultuur en recreatie

5.847

5.981

5.815

6.167

6.381

6.518

6

Sociaal domein

18.286

20.551

18.979

19.107

19.132

19.237

7

Volksgezondheid en milieu

8.190

8.961

8.649

8.797

8.990

9.206

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2.687

5.184

3.100

3.200

3.303

3.411

Totaal

59.664

66.180

63.060

64.289

65.443

66.944

Baten

0

Bestuur en ondersteuning

-41.785

-43.278

-44.212

-46.235

-48.010

-46.809

1

Veiligheid

-168

-12

-11

-12

-12

-12

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-928

-172

-202

-207

-211

-216

3

Economie

-1.152

-1.576

-1.616

-1.664

-1.714

-1.765

4

Onderwijs

-183

-186

-719

-191

-195

-199

5

Sport, cultuur en recreatie

-992

-1.123

-1.100

-1.143

-1.172

-1.196

6

Sociaal domein

-4.253

-5.773

-3.750

-3.751

-3.752

-3.753

7

Volksgezondheid en milieu

-8.277

-8.847

-8.881

-9.020

-9.219

-9.423

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-1.517

-1.707

-1.566

-1.608

-1.651

-1.695

Totaal

-59.255

-62.674

-62.058

-63.832

-65.938

-65.067

Saldo voor resultaatbestemming

409

3.506

1.003

457

-495

1.877

Storting in reserve

0

Bestuur en ondersteuning

1.064

1.585

0

0

0

0

Totaal

1.064

1.585

Onttrekking aan reserve

0

Bestuur en ondersteuning

-1.473

-4.315

-169

-169

-169

-169

Totaal

-1.473

-4.315

-169

-169

-169

-169

Saldo mutaties reserves

-409

-2.730

-169

-169

-169

-169

Saldo na resultaabestemming

0

776

833

288

-664

1.708

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Onroerendezaakbelasting

11.097.539

11.430.466

11.773.379

12.126.581

Parkeerbelasting

1.837.831

1.892.966

1.949.755

2.008.247

Precariobelasting

37.150

38.265

39.412

40.595

Toeristenbelasting

1.540.759

1.586.801

1.634.591

1.683.629

Totaal lokale heffingen

14.513.279

14.948.498

15.397.137

15.859.052

Uitkering gemeentefonds

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Uitkering gemeentefonds

27.757.109

28.577.826

29.911.339

28.206.788

Totaal uitkering gemeentefonds

27.757.109

28.577.826

29.911.339

28.206.788

Dividenden

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

BNG Bank N.V.

48.000

48.000

48.000

48.000

Stedin Groep

0

0

0

0

Meerlanden

95.000

95.000

95.000

95.000

Totaal dividenden

143.000

143.000

143.000

143.000

Financieringsfunctie

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Rentelasten

-396.264

-342.308

-295.372

-271.791

Rentebaten

20.449

19.938

19.421

18.898

Saldo financieringsfunctie

-375.815

-322.370

-275.951

-252.893

Onvoorzien

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Onvoorzien

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Totaal onvoorzien

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

41.987.573

43.296.954

45.125.525

43.905.947

 

Deze pagina is gebouwd op 01/25/2023 11:08:23 met de export van 01/25/2023 09:09:47