Programma's

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Het programma richt zich op het behoud en versterking van het groene en cultuurhistorische karakter van Bloemendaal. Wonen in Bloemendaal is en moet aantrekkelijk en uniek blijven. Wij zetten in op een gemêleerde bevolkingssamenstelling in samenwerking met de regio. In 2021 worden naast voortzetting van de uitvoering van diverse projecten, onder meer gericht op het uitbreiden van de sociale woningvoorraad en woningen voor het middensegment in de komende jaren. Ingezet wordt op verdere professionalisering van de afdeling Dienstverlening/Vergunningen en het voorbereiden van de invoering van de Omgevingswet in 2022.

Ruimtelijke Ordening
Behoud en versterking van het groene en cultuurhistorische karakter van Bloemendaal is van groot belang voor de gemeente. Wonen in Bloemendaal is aantrekkelijk en moet dat blijven. De Structuurvisie is daarvoor nu nog het ruimtelijk kader. (Zie de paragraaf Grondbeleid.)

Beleid en bestemmingsplannen
Wij leggen ons concrete beleid vast in de uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie, in de loop van 2021 te vervangen door de Omgevingsvisie en in bestemmingsplannen. Bloemendaal heeft 7 recente bestemmingsplannen: voor elk van de 5  kernen, voor het landelijk gebied en voor Bloemendaal aan Zee.
Het vertalen van nieuwe landelijke wetgeving in gemeentelijk beleid is ook een doel van dit programma.

Omgevingswet
De implementatie van de Omgevingswet zal op 1 januari 2022 in werking treden.
In de zomer van 2017 is een plan van aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet vastgesteld door de raad.
In het plan van aanpak is de missie van de Omgevingswet vertaald in 3 doelen, die richting geven aan het handelen van iedereen die betrokken is bij de implementatie van de Omgevingswet.
1. Bescherming en versterken van een aantrekkelijke woonomgeving;
2. Grotere betrokkenheid inwoners bij inrichten van een aantrekkelijke leefomgeving;
3. Betere processen voor het realiseren van een aantrekkelijke leefomgeving.
Ieder kwartaal zijn er informatierondes omtrent de voortgang van de Omgevingswet.

Wonen
Sociale woningvoorraad wordt in 2023 op peil gehouden. We streven ernaar om te voldoen aan de regionale woningbouwopgave. Daarbij houden we bij nieuwe ontwikkelingen vast aan het uitgangspunt 1/3 sociaal, 1/3 middensegment en 1/3 overig.

Ruimtelijke ontwikkelingen
Als gemeente werken we aan de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Deze variëren van kleine projecten met een beperkte opgave tot grote projecten met een grotere impact voor de gemeente. De projecten waarvan we eigenaar zijn van de grond, zijn beschreven in de paragraaf grondbeleid. Voor de projecten waar we als gemeente geen eigenaar zijn, geldt dat alle kosten worden doorbelast aan de initiatiefnemer. Voor deze ontwikkelingen worden door de gemeenteraad Stedenbouwkundige Programma’s van Eisen, Stedenbouwkundige Plannen en Bestemmingsplannen vastgesteld. Inwoners en belanghebbenden worden hierbij vroegtijdig en op passende wijze (ideeën/plannen) betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Lasten & baten

Lasten

3.099.831

4,9 %

Baten

1.566.496

2,5 %

Deze pagina is gebouwd op 01/25/2023 11:08:23 met de export van 01/25/2023 09:09:47